Tel.: 81 4634734
stylmed@onet.pl
 
  • E-Mail: stylmed@onet.pl
  • Tel.: 81 4634734

Dofinansowanie szkoleń UE

Home » Dofinansowanie szkoleń UE

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

• status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione
• pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz inne formy zgodne z prawem krajowym (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

Nabór jest ciągły – trwa do zakończenia projektu lub wyczerpania środków.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
• do 5 000 zł na osobę/pracownika
• do 15 000 zł rocznie na przedsiębiorstwo

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
• mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej
• małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

2. Złożenie wymaganej dokumentacji
3. Przyznanie wsparcia
4. Realizacja usługi
5. Rozliczenie usługi

ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA
• Krokiem pierwszym jest zalogowanie się w Bazie Usług Rozwojowych (dalej: BUR)
• Po zalogowaniu należy wybrać/odszukać usługę rozwojową, Stylmed Lublin Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych f, które zgłaszają Przedsiębiorcę i konkretnych pracowników do udziału w projekcie. Dokumenty wraz z kartą usługi należy złożyć osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub pod adresem swoich opiekunów z danego regionu
• O wynikach rekrutacji przedsiębiorcy zostaną powiadomieni w ciągu maksymalnie 10 dni. Komisja rekrutacyjna będzie ogłaszała listę rankingową.
• Przedsiębiorcy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowani oraz podpisana zostanie z nimi „umowa wsparcia usługi rozwojowej” i nadany zostanie im numer ID. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzyma Zaświadczenie o wysokości udzielonego wsparcia.
• Po podpisaniu „umowy wsparcia usługi rozwojowej” należy zapisać się / zgłosić na wybraną usługę rozwojową (np. szkolenie) za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego numeru ID.
• Kolejnym krokiem jest realizacja usługi rozwojowej – szkolenia, doradztwa, studiów podyplomowych etc. w terminach określonych w BUR.
• Po zakończonym wsparciu należy ocenić zrealizowaną usługę za pośrednictwem systemu BUR.
• Po zakończeniu usługi rozwojowej należy za nią zapłacić na podstawie FV wystawionej przez firmę realizującą usługę rozwojową.
• W ciągu 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej należy złożyć do Operatora dokumenty do rozliczenia (szczegóły w regulaminie).
• W ciągu 7 dni Operator zweryfikuje dokumenty złożone do rozliczenia usługi rozwojowej i przeleje kwotę dofinansowania w wysokości zgodnej z umową.

Uwaga: Każdy region woj. Lubelskiego ma swojego opiekuna. W poniższym linku odnajdziemy kontakt bezpośredni z Opiekunem danego regionu.

Więcej informacji uzyskamy na stronach:
1) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

2) U opiekunów regionów pod linkiem
https://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl

3) www.lpnt.pl

W najbliższych dniach wykaz szkoleń pojawi się już na stronie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/